Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A VA-POR Premium Cleaning a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a
kapcsolattartási adatait:

 1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő
  A kapcsolattartási adatok adatkezelője Varjaskeri Dániel e.v. (székhely: 1224 Budapest, Mintakert
  utca 3. 2. a., nyilvántartási szám: 55025481, adószám: 56385867-1-43, a továbbiakban: „VA-POR
  Premium Cleaning”).
  A VA-POR Premium Cleaning nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
 2. Az adatkezelés célja és jogalapja
  A VA-POR Premium Cleaning a személyes adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából
  kezeli.
  Nem magánszemély szerződéses partner esetén, illetve magánszemély szerződéses partner által
  kijelölt kapcsolattartó esetén az adatkezelés jogalapja a VA-POR Premium Cleaning jogos érdeke
  (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése f) pontja). A
  VA-POR Premium Cleaning jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket
  folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal és a szerződés
  teljesítése érdekében egyeztessen.
  Magánszemély szerződéses partner esetén az adatkezelés a szerződés előkésztéséhez és
  teljesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1)
  bekezdése b) pontja).
 3. Személyes adatok címzettjei
  A kapcsolattartási adatait a VA-POR Premium Cleaning a weboldala tárhelyszolgáltatója a Sybell
  Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-
  293034) részére teszi hozzáférhetővé.
  A kapcsolattartási adatait a VA-POR Premium Cleaning a weboldala fejlesztője Majer Tamás
  egyéni vállalkozó (székhely: 2462 Martonvásár, Illyés Gyula tér 17., nyilvántartási szám:
  55050555).
 4. Az adatkezelés időtartama
  A VA-POR Premium Cleaning az Ön személyes adatait az adott kapcsolatfelvételtől számított
  második év végén törli.
 5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a VA-POR Premium Cleaning-gel az info@vppc.hu e-
  mail címen veheti fel a kapcsolatot.
  Ön jogosult a VA-POR Premium Cleaning-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes
  adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai
  kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen az alábbiak
  szerint:
  6.1 Hozzáféréshez való jog
  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a VA-POR Premium Cleaning-től arra
  vonatkozóan, hogy a VA-POR Premium Cleaning kezeli-e az Ön személyes adatait.

2

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a VA-POR Premium Cleaning-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes
adatait.
6.3 Törléshez való jog
A VA-POR Premium Cleaning az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a
személyes adatait.
A VA-POR Premium Cleaning a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a
személyes adatok kezelését előíró, a VA-POR Premium Cleaning-re alkalmazandó jogi
kötelezettség teljesítése, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a VA-POR Premium Cleaning indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön
személyes adatait, ha (i) a VA-POR Premium Cleaning-nek nincs szüksége a személyes
adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az
adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a VA-POR
Premium Cleaning jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a VA-POR Premium Cleaning-től, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön
vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes
adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a VA-POR Premium Cleaning-nek a személyes adatokra
adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése a VA-POR Premium
Cleaning vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  7.1 Amennyiben álláspontja szerint a VA-POR Premium Cleaning megsértette a jogait a
  személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a VA-POR Premium Cleaning-
  tel az info@vppc.hu e-mail címen.
  7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a
  hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos 2020. november 13. napjától