Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek irányadók valamennyi, Varjaskeri Dániel e.v. (székhely: 1224
Budapest, Mintakert utca 3. 2. a., nyilvántartási szám: 55025481, adószám: 56385867-1-43, a
továbbiakban: „VA-POR Premium Cleaning”) által nyújtott szolgáltatás nyújtása és igénybevétele
esetén.
A Szolgáltatást igénybe vevő általános szerződési feltételei kizárólag a VA-POR Premium Cleaning ezen
általános szerződési feltételek írásbeli elfogadása esetén válnak a szerződés részévé.
1 Vállalkozás adatai
Vállalkozás neve: Varjaskeri Dániel e.v.
Nyilvántartási szám: 55025481
Nyilvántartó cégbíróság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adószám: 56385867-1-43
Székhely: 1224 Budapest, Mintakert utca 3. 2. a.
Postai cím: 1224 Budapest, Mintakert utca 3. 2. a.
Telefonszám: +36 (30) 388 8629
E-mail cím: info@vppc.hu
2 Szolgáltatás lényeges tulajdonságai
A szolgáltatás mobil gépjármű tisztítás víz nélkül, nanotechnológiás szerek használatával az ügyfél
által meghatározott helyszínen Budapesten és vonzáskörzetében (a továbbiakban:
„Szolgáltatás”).
3 Szolgáltatás ellenértéke
A VA-POR Premium Cleaning által nyújtott Szolgáltatások ellenértéke a mindenkor hatályos,
vaporpremiumcleaning.hu weboldalon elérhető megrendelőlapon kerül feltüntetésre.
A VA-POR Premium Cleaning a Szolgáltatás keretében igénybevehető csomagok ellenértékét a
csomag megnevezése mellett tünteti fel azzal, hogy a választható extrák ellenértéke a választható
extrák mellett kerül feltüntetésre.
A Budapesten és Budapest határától számított 10 km-en belül történő Szolgáltatás nyújtás esetén
nem kerül felszámításra kiszállási díj. E területén kívüli Szolgáltatás nyújtás esetén a kiszállási díj
egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra.
4 Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei
4.1. A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során köteles:
4.1.1. a Szolgáltatást az általánosan elfogadott szakmai irányelveknek megfelelően
nyújtani,
4.1.2. a rendelkezésére álló legmodernebb anyagokkal és technológiákkal dolgozni,
4.1.3. a Szolgáltatást igénybe vevővel együttműködni,
4.1.4. a Szolgáltatást igénybe vevőt akadályoztatása esetén az akadály felmerülését
követően haladéktalanul tájékoztatni,
4.1.5. a tudomására jutó bármely információt vagy adatot bizalmasan kezelni és a
Vállalkozó a kötelezettségei megfelelő teljesítése, jogszabályi rendelkezés vagy a

2

Szolgáltatást igénybe vevő felhatalmazása kivételével sem a Szolgáltatás nyújtása
alatt, sem annak megszűnését követően nem használhat fel bizalmas információt,
arról másolatot nem készíthet, illetve használhat fel; valamint bizalmas
információt más személy, társaság vagy szervezet részére nem továbbíthat.

4.2. A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatás igénybevétele során köteles:
4.2.1. a Vállalkozó részére a Szolgáltatás nyújtásának helyszínét a Szolgáltatás
nyújtására előzetesen meghatározott időpontban biztosítani,
4.2.2. a kezelendő gépjárművet a Vállalkozó részére a Szolgáltatás nyújtására előzetesen
meghatározott időpontban és helyszínen olyan módon átadni, hogy azon a
Vállalkozó a Szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat el tudja látni,
4.2.3. a Vállalkozó részére a Szolgáltatás balesetmentes feladatellátás feltételeit
biztosítani a Szolgáltatás nyújtásnak teljes időtartama alatt,
4.2.4. a Vállalkozó feladatellátását együttműködve elősegíteni,
4.2.5. a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a Szolgáltatás nyújtása a
Szolgáltatást igénybe vevő hibájából hiúsul meg.

4.3. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a fenti 4.2. pontban foglaltakat nem teljesíti,
akkor az a Vállalkozó késedelmét kizárja.
4.4. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatást igénybe vevőnek felróható okból hiúsul
meg, akkor a Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás díjára.

5 Felelősségkizárás és -korlátozás
5.1. A Szolgáltatás nyújtása tekintetében a Vállalkozó a felelősségét az alábbi esetekben kizárja:
5.1.1. a Szolgáltatás nyújtás során harmadik személy által okozott kár,
5.1.2. a Szolgáltatás nyújtás megkezdésekor a gépjárműben hagyott értéktárgyak,
ideértve a készpénzt, ékszereket, pénztárcát, mobiltelefont, stb., eltűnése miatt
kár,
5.1.3. garázsban vagy autótárolóban a Szolgáltatás nyújtás megkezdésekor hagyott
tárgyak, ideértve berendezéseket, gépeket, stb, tekintetében felmerülő kár.
5.2. A fenti 5.1. pontban foglalt felelősségkizárás esetein túl, a Szolgáltatás nyújtása
tekintetében a Vállalkozó a felelősségét a Szolgáltatás ellenértékének összegében
korlátozza, ide nem értve szándékos vagy a súlyosan gondatlan károkozás esetét.

6 Szolgáltatás igénybevétele
6.1. Megrendelés
A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát a vaporpremiumcleaning.hu
weboldalon elérhető kapcsolati mezőben, a megrendelési szándék megjelölésével vagy a
megrendelési szándék telefonon történő közléséveljelezheti.
6.2. Szerződés létrejötte
A VA-POR Premium Cleaning a megrendelés leadásától számított 48 órán belül a
Szolgáltatást igénybe vevő megrendelés során megadott e-mail címére küldött e-mailben
elfogadja a Szolgáltatást igénybe vevő megrendelésre vonatkozó ajánlatát, amely
elfogadással jön létre a szerződés a Szolgáltatást igénybe vevő és Vállalkozás között.
6.3. Szerződés teljesítésének határideje
A Vállalkozás a megrendelés során megadott e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatja
a Szolgáltatást igénybe vevőt a Szolgáltatás nyújtás teljesítésének határidejéről.

3

6.4. Számlázás, fizetési feltételek
A VA-POR Premium Cleaning elektronikus számlát állít ki a Szolgáltatást igénybe vevő
részére.
A Szolgáltatást igénybe vevő a VA-POR Premium Cleaning által kiállított számlát köteles a
számlán megjelölt határidőben és módon kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a VA-
POR Premium Cleaning a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
késedelmi kamatot számítja fel.
6.5. Kifogás
A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges kifogásokat a Szolgáltatást igénybe vevő a
Szolgáltatás nyújtása befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás
nyújtása napján írásban a Vállalkozóval közölni. A Szolgáltatást igénybe vevő a kifogását
fényképpel és videofelvétellel jogosult alátámasztani.
6.6. Szerződés időtartama és megszűnése
A szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződés teljesítéssel vagy felmondással szűnik
meg, illetve a Felek szerződés megszűnésére vonatkozó közös megegyezésével.

7 Szerződés felmondására vonatkozó tájékoztatás és a felmondás
jogkövetkezményei
7.1. Tájékoztatás
A Szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó jogosult a szerződést az alábbiak szerint
felmondani:
Ha a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A
felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton a 1224 Budapest, Mintakert utca 3. 2. a. címre
vagy elektronikus úton az info@vppc.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a
vaporpremiumcleaning.hu weboldalon elérhető felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi felmondási nyilatkozatát.
7.2. Felmondás jogkövetkezményei
A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési
móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a
vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit
Ön viseli, ha kifejezte az arra vonatkozó kérését, hogy a Vállalkozás a Szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül kezdje meg.
8 Kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás
Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint-az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

4

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9 Szolgáltatást igénybe vevő és Vállalkozás közötti vitás kérdések rendezése
9.1. Panasztétel Vállalkozásnál
A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatással kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a
Vállalkozásnál a Vállalkozás fenti elérhetőségeinek bármelyikén.
(i) Szóbeli panasz
A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal
kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben a Vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy
a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és
a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát helyben felvett szóbeli panasz esetén
helyben átadja a Szolgáltatást igénybe vevőnek. A Vállalkozás a telefonon vagy
egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltatást igénybe vevőnek
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

(i) Írásbeli panasz

A Vállalkozás – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval
látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.
A Vállalkozás a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. A
Vállalkozás a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a Szolgáltatást
igénybe vevővel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos
határidőt a Vállalkozás megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz
megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.
Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő panasza elutasításra kerül, akkor a
Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a Szolgáltatást igénybe vevőt.

9.2. Bírósági eljárás kezdeményezése
Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltatást igénybe vevő között létrejött szerződésből
vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon
belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság jogosult.
9.3. A fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

5

(i) Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál
A fogyasztó a panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz
fordulhat. A járási hivatal elérhetősége a https://jarasinfo.gov.hu/ alatt érhető el.

(ii) Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A fogyasztó jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A magyarországi
békéltető testületek elérhetősége a
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek alatt érhető el.

10 Magatartási kódex
A Vállalkozás nem rendelkezik magatartási kódexszel.
11 Irányadó jog
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok,
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

Hatályos 2020. november 13. napjától